Telefoonnummer

+31683554146

Email

info@riversbeauty.com

Openingstijden

ma-do: 10:00/20:00

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor behandelingen en overeenkomsten tussen RIVERS BEAUTYLOUNGE en een klant waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. BEHANDELINGEN

RIVERS BEAUTYLOUNGE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. RIVERS BEAUTYLOUNGE zal de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Behandelingen zijn mogelijk vanaf 16 jaar. Bij twijfel kan er gevraagd worden om een legitimatie bewijs.

3. AFSPRAKEN

De klant moet in geval van verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak aan de nagelstudio melden. Dit kan telefonisch, via de annuleringslink in de bevestigingsmail van de afspraak of per mail: info@riversbeauty.com de afspraak annuleren. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het hele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de geplande afspraak verzetten naar een nader te bepalen tijdstip en voor de geannuleerde afspraak het halve bedrag van de geplande behandeling berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. BETALING

RIVERS BEAUTYLOUNGE vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen ruim voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

RIVERS BEAUTYLOUNGE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. AANSPRAKELIJKHEID

RIVERS BEAUTYLOUNGE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de nagelstudio.

7. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

RIVERS BEAUTYLOUNGE heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

8. KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week, gemeld worden aan de nagelstudio. De nagelstudio moet hierop binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de (deel)behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.. Indien de nagelstudio en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. NAIL ART EN COMMERCIEEL GEBRUIK

Indien de klant of nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art of kunstnagel ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de kalnt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Indien de klant de aangebrachte nagels laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. Indien de nagelstudio foto´s van geplaatste nagels wil inzetten voor commercieel gebruik, zal dit ook eerst overlegd worden met de klant.

10. BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. RECHT

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de klant is Nederlands Recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Translate »